Biuro Inżynierskie Centrum Sp. z o.o. specjalizuje się w wielobranżowym, kompleksowym projektowaniu instalacji przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniu instalacji chemicznych i paliwowych w tym zbiorników magazynowych paliw, pompowni, frontów nalewczych autocystern i cystern kolejowych, instalacji ppoż. baz paliw i innych instalacji towarzyszących. Posiada doświadczenie we współuczestniczeniu w przygotowaniu, realizacji i przekazaniu do eksploatacji inwestycji o dużym stopniu skomplikowania i automatyzacji, prowadzonych bez przerw w ruchu, często w strefach zagrożonych wybuchem.
Obok doświadczonej, wyspecjalizowanej kadry, zatrudnia absolwentów wyższych uczelni o wykształceniu ukierunkowanym na technologię instalacji chemicznych i naftowych (Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechniki Warszawskiej).
Spółka posiada pełne wyposażenie komputerowo-programowe niezbędne do sprawnego projektowania: stanowiska do projektowania 2D: ACAD 2020 oraz 3D: Auto Cad Plant 3D, Auto Plant Piping, Auto Plant P&ID, Auto Pipe, ponadto Robot Professional, RM Win, MS Project.

Biuro Inżynierskie CENTRUM  wdrożyło system zapewnienia jakości ISO 9001, 18001 oraz AQAP 2110. Firma jest przygotowana do opracowywania projektów zawierających informacje niejawne - posiada kancelarię tajną i akredytowany system teleinformatyczny spełniający wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych do klauzuli poufne włącznie.

Firma zapewnia kompleksową obsługę procesu przygotowania i zaprojektowania inwestycji, obejmującą wykonanie:

 • Koncepcji technicznych i programowo-przestrzennych oraz analiz (w tym analizy efektywności inwestycji) umożliwiających podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej.
 • Opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji jeśli taka jest wymagana przepisami.
 • Raportu oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
 • Projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji.
 • Projektów wykonawczych i innych opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji, jej odbioru i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie.
W zakresie realizacji inwestycji, biuro świadczy usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmującego w szczególności:

 • Realizację nadzoru inwestorskiego zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normami.
 • Wykonanie inwestycji zgodnie z zatwierdzonymi przez Inwestora bezpośredniego dokumentacjami technicznymi opracowanymi dla poszczególnych obiektów inwestycji na podstawie odrębnych umów/zleceń.
 • Ustalenie potrzeb w zakresie inwestycji energetycznych i telekomunikacyjnych, zgłoszenia ich do właściwych jednostek, dokonania uzgodnień, a w razie potrzeby zawarcia porozumień dotyczących doprowadzenia do granic Inwestycji instalacji energetycznych i łączności.
 • Koordynację dostaw urządzeń i materiałów, wykonanie analizy dokumentacji projektowej i przekazania uwag o jej kompletności.
 • Przeprowadzenie uzgodnień prawno-formalnych i dokumentacyjnych, w porozumieniu z właściwymi władzami i organami, w tym uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii i stanowisk organów administracji przed realizacją inwestycji, w trakcie jej trwania, a także po jej zakończeniu, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie.
 • Udział w przetargach lub konkursach ofert których celem jest wyznaczenie głównych wykonawców robót i dostawców urządzeń dla poszczególnych zadań (obiektów) inwestycji.
 • Udział w negocjacjach i przygotowaniu umów z wykonawcami robót i dostawcami urządzeń.
 • Składanie zamówień i zawieranie umów na wykonanie czynności i robót pomocniczych w procesie inwestycyjnym uwzględnionych w zbiorczych zestawieniach kosztów dla poszczególnych zadań (obiektów ) inwestycji.
 • Protokolarne przejęcie placu budowy i zorganizowanie wyposażenia zaplecza budowy.
 • Przekazanie terenu budowy wykonawcom robót.
 • Zapewnienie koordynacji inwestorskiej na terenie i w okresie realizacji Inwestycji.
 • Zapewnienie z należytą starannościąkwalifikowanej kadry inspektorów nadzoru technicznego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
 • Wykonywanie nadzoru nad pracami poprzedzającymi rozpoczęcie robót oraz od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia.
 • Przygotowanie, rozpisanie i uczestniczenie w odbiorach zadań (obiektów) inwestycji, dokonywanie odbiorów robót zanikających oraz etapowych.
 • Skompletowanie i przedstawienie inwestorowi dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w szczególności Dziennika Budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, aprobat technicznych, protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw jakości oraz dokumentacji powykonawczej.
 • Składanie informacji inwestorowi bezpośredniemu ze stanu realizacji poszczególnych zadań (obiektów) inwestycji, w tym sygnalizowanie o konieczności wykonania robót dodatkowych.
 • Organizacja i udział w rozruchach mechanicznych i technologicznych poszczególnych zadań (obiektów) oraz próbach technicznych dotyczących działania poszczególnych instalacji i urządzeń.
 • Udział w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej.
 • Dostarczenie inwestorowi dokumentacji powykonawczej zaktualizowanej o zmiany wprowadzone w czasie realizacji robót.
 • Przygotowanie materiałów dla dokonania przez inwestora bezpośredniego rozliczenia zakończonej inwestycji w zakresie programu rzeczowego i poniesionych nakładów inwestycyjnych.
 • Zorganizowanie odbioru i przygotowanie kompletu dokumentów do zawiadomienia stosownych władz o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.