Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Inżynierskie Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-281), przy ul. Olszynki Grochowskiej 45 (dalej BIC).

 

Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Odbiorcy danych

BIC będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz BIC. Ponadto BIC będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przechowywali Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następne archiwizowane do czasu trwania relacji biznesowych lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z formularza kontaktowego.

Jakie ma Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

•             dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•             sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•             żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•             żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•             przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

W przypadku podejrzenia bądź stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( UODO, ul. Stawki 2, Warszawa)

Kontakt

Jeżeli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bicentrum.pl , lub listownie na adres: Biuro Inżynierskie Centrum Sp. z o.o., ul. Olszynki Grochowskiej 45, 04-281 Warszawa.